Herroepingsrecht

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn.)

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De opzegtermijn is 14 dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, mits u in één keer één of meerdere goederen heeft besteld en deze in één keer wordt of wordt geleverd ;

- waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen, als u meerdere goederen in één bestelling hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit heeft genomen, indien u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (HEY DEAR GmbH, Eichgrabenstr. 6, 63628 Bad Soden-Salmünster, e-mailadres: hey@heydear.de) een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Redenen voor uitsluiting of verval

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum spoedig zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder kan worden geleverd dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer heeft geen invloed;

- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten. Bij contracten vervalt het herroepingsrecht voortijdig

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending als hun verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen vermengd waren;
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na levering is verbroken.